วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กริยาวิเศษ (Adverb)

Posted on 05:45 by UsoTeam

คือ คำที่ใช้ทำหน้าที่ขยายกริยา ขยายคุณศัพท์ หรือขยาย Adverb ด้วยกันเองก็ได้
กริยาวิเศษ แบ่งเป็น 7 ชนิด
1. แสดงเวลา (Adverbs of time ) คือคำขยายกริยาเพื่อบอกเวลา เช่น late
2. แสดงสถานที่ (Adverb of Place) คำขยายกริยา เพื่อบอกตำแหน่ง และสถานที่ เช่น on , above เป็นต้น
3. แสดงปริมาณ (Adverb of Number) คำขยาย กริยาเพื่อแสดงปริมาณ หรืออาจจะใช้ในการแสดงความถี่ เช่น sometime , always
4. แสดงอาการ (Adverb of Quality) ใช้ขยายกริยาเพื่อแสดงอาการที่ออกมาหรือ ลักษณะ เช่น terribly
5. แสดงความสัมพันธ์ (Relative Adverbs) คำกริยาเพื่อการเชื่อมประโยค เช่น when, why
6. แสดงคำถาม (Interrogative Adverbs) คำขยายกริยาเพื่อการถามคำถาม
7. แสดงการเชื่อมคำในประโยค (Sentence Adverbs) คือคำขยายกริยาเพื่อเชื่อมคำในประโยค

No Response to "กริยาวิเศษ (Adverb)"

Leave A Reply